Technologisch bewustzijn in Europa: weten we wel voldoende van de technologie die onze toekomst vorm zal geven?

Werknemers in Europa hebben niet voldoende kennis van de opkomende technologie die hun toekomst zal vormgeven, maar leidt meer informatie tot angst of optimisme?

Technologisch bewustzijn in Europa: weten we wel voldoende van de technologie die onze toekomst vorm zal geven?

De vooruitgang in moderne technologie vindt met zeer grote vaart plaats. Maar de opkomst van nieuwe mogelijkheden en verstorende technologieën zou ook heel goed kunnen leiden tot een soort technologie-moeheid.

Het zijn niet alleen consumenten die te lijden hebben onder deze stortvloed aan technologische innovatie. Technologie vormt al een kernonderdeel van de moderne werkplek, van geavanceerde printers tot de supercomputers die we in onze broekzak meedragen. Maar de vraag is: kunnen we het allemaal wel bijhouden, al die technologische innovaties?

Inzicht in het bewustzijn van technologie

Epson heeft onlangs onderzoek uitgevoerd, waarbij 17 internationale branche-experts en meer dan 7000 Europese bedrijfsmanagers en werknemers werden ondervraagd. Hierin verkenden we de impact van technologie op de werkplek van de nabije toekomst. Uit ons resultaat blijkt overduidelijk dat de snelheid van de transformatie tot vragen leidt die lastig te beantwoorden zijn.

Ons onderzoek toont aan dat er een opzienbarende kloof bestaat in het bewustzijn van belangrijke technologieën onder Europese werknemers. Slechts 60 procent van respondenten had wel eens gehoord van wearable technologieën, wat betekent dat 4 van de 10 Europese werknemers nog nooit had gehoord van een fundamentele technologie waarvan wordt voorspeld dat deze een grote impact zal hebben op de werkplek van de toekomst.

Deze moeilijkheid wordt nog eens benadrukt als we naar andere belangrijke technologieën kijken. Hiervoor lag het bewustzijn aanzienlijk lager dan dat van wearables. Slechts 37 procent van de Europese werknemers is op de hoogte van technologieën als bio-printing of cobotics (samenwerkende robots). Respondenten legden ook een gebrek aan bewustzijn aan de dag van algemene technologische trends. Slechts 51 procent gaf aan de term 'blended learning' te begrijpen (waarbij een combinatie van online en offline hulpmiddelen worden gebruikt voor educatieve doeleinden), en slechts 35 procent verklaarde iets te weten van retail via meerdere kanalen (een aanpak van verkoop met meerdere kanalen waarbij een consistente online en offline ervaring wordt geboden).

Een groeiend bewustzijn leidt tot een positieve houding

Het gebrek aan bewustzijn leidt tot problemen met aanname van nieuwe technologie, maar kunnen we de interesse verhogen door kennis te vergroten? Als onderdeel van het onderzoek gaven we een toelichting op verschillende nieuwe technologieën aan Europese werknemers. Het bleek dat een groter inzicht leidt tot een veel positievere mening. Over de potentiële integratie van de verschillende technologieën op de werkplek werd met meer kennis dan ook veel optimistischer gedacht.

Voor wearables bestond een zeer positieve feedback, waarbij 65 procent van werknemers deze technologie aantrekkelijk vond. Organisch afdrukken en bio-printing en cobotics werden door respectievelijk 58 procent en 57 procent van ondervraagden verwelkomd.

Van alle technologieën die werden genoemd was het echter 3D-afdrukken dat de grootste interesse wekte onder werknemers, want 66 procent gaf aan hiervan positieve verwachtingen te hebben. Gezien het diepgaande effect dan 3D-afdrukken naar verwachting zal hebben in de industrie als geheel, en met name in de productie- en retailsector, vormt het een aanzienlijke geruststelling dat werknemers openstonden voor de mogelijke impact van de technologie wanneer ze zich beter bewust waren van de kenmerken en mogelijkheden.

Streef ernaar het bewustzijn te verhogen

Technologische vooruitgang in het onderwijs biedt een andere mogelijkheid om de kloof in het bewustzijn te overbruggen en een die ook door werknemers wordt verwelkomd, want 68 procent is positief over blended learning, 65 procent over onderwijs via samenwerking en 66 proces geeft aan positief te staan tegenover meta-leren.

Het streven naar het implementeren van de voordelen van technologie in de industrie als geheel is belangrijk, maar we moeten even hard werken aan het optimaliseren van de geboden mogelijkheden. Hier spelen organisaties een cruciale rol. Momenteel is slechts 14 procent van werknemers van mening dat hun organisatie het 'uitstekend' doet op het gebied van het bijhouden van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Als organisaties niet streven naar dieper inzicht in deze veranderende technologische context, is het nauwelijks voor te stellen dat werknemers deze veranderingen via grotere kennis kunnen bijbenen.

Uiteindelijk leidt technologie als alleenstaand fenomeen niet tot succes: dit wordt behaald via een geslaagde implementatie van de geboden mogelijkheden. Als we ooit willen profiteren van een revolutie in de technologie voor de werkplek, moeten we als eerste stap het bewustzijn erover in de industrie als geheel verhogen.

Wilt u meer informatie?

Het volledige rapport bevat alle insights en kunt u hier downloaden