Voorwaarden voor wedstrijden op sociale media

Definities

"Organisator" betekent:
Epson Europe B.V. (aangeduid als Epson) met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland. Gebruik voor alle correspondentie het volgende adres: Epson Europe B.V., Fountain Plaza, Belgicastraat 1, 1930 Zaventem, België.

"Deelnemer" betekent:
Elke persoon van 18 jaar en ouder die op het moment van de Actie in België woonachtig is.

Voorwaarden voor deelname

 1. Er is geen aankoop nodig voor deelname, maar internettoegang en een geldig social media-account zijn vereist.

 2. Deze actie is toegankelijk voor inwoners van België die 18 jaar of ouder zijn.

 3. Werknemers van Organisator, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of andere partijen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of distributie van deze actie, evenals de directe familie (echtgenoot, ouders, broers, zussen, kinderen) en leden van het huishouden van elk van deze werknemers en/of auteurs, komen niet in aanmerking voor deelname aan deze actie.

 4. Inzendingen via vertegenwoordigers of derden zijn ongeldig.

De Actie

 1. Deelnemers krijgen de kans op deelname aan een wedstrijd om een prijs te winnen.

 2. De winnaar wordt binnen 24 uur na selectie op de hoogte gebracht via het betreffende social media account waarmee hij aan de actie heeft deelgenomen. De winnaar moet zijn prijs binnen 14 dagen na de kennisgeving door Organisator claimen. Als de prijs binnen deze tijd niet wordt opgeëist, vervalt deze en behoudt Organisator zich het recht voor om de niet-opgeëiste prijs aan te bieden aan een vervangende winnaar die is geselecteerd in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 3. De prijs wordt binnen 28 dagen na het einde van de wedstrijd verzonden.

 4. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die beschadigd zijn of Organisator om welke reden dan ook niet bereiken op de relevante sluitingsdatum en -tijd. Bewijs van verzending wordt niet als ontvangstbewijs beschouwd.

 5. Prijzen zijn niet overdraagbaar en er wordt geen alternatief in contanten aangeboden.

 6. Organisator behoudt zich het recht voor om de geschiktheid van alle deelnemers te verifiëren en kan, naar eigen goeddunken, elke deelnemer diskwalificeren die niet voldoet aan de deelnamevereisten.

 7. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. In het geval van onvoorziene omstandigheden behoudt Organisator zich het recht voor (a) prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen door alternatieve prijzen van een gelijkwaardige of hogere waarde en (b) in uitzonderlijke omstandigheden de actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Hier wordt niet over gecorrespondeerd.

 8. Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat de rechten van een ander schendt, inclusief maar niet beperkt tot privacy, publiciteit of intellectuele eigendomsrechten of dat een inbreuk op het auteursrecht vormt;

 9. Inzendingen mogen geen merknamen of handelsmerken bevatten, met uitzondering van de handelsmerken van Organisator;

 10. Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat ongepast, onfatsoenlijk, obsceen, gewelddadig, hatelijk, onrechtmatig, lasterlijk of smadelijk is;

 11. Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade jegens een groep of individu bevordert of discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert;

 12. Inzendingen mogen geen materiaal bevatten dat onwettig is of in strijd is met enige wet- of regelgeving in het land waar de inzending is gemaakt.

Verplichtingen

 1. Deelnemers vrijwaren Organisator van alle claims met betrekking tot hun deelname, voor zover de deelname inbreuk maakt op het persoonlijke recht of eigendomsrecht van ieder ander persoon.

 2. Elke deelnemer bevestigt dat iedereen die in een inzending wordt weergegeven, toestemming heeft gegeven voor het opnemen van zijn naam en/of social media-gebruikersnaam op andere sociale mediakanalen en platforms van Epson.

 3. De organisator gebruikt alle gegevens, verstrekt door de deelnemers, uitsluitend voor de actie, tenzij anders vermeld. Door deel te nemen aan deze actie, geven alle deelnemers hun toestemming voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens door de organisator ten behoeve van de administratie van deze actie, inclusief het delen van hun naam en/of hun relevante naam op de sociale media met andere deelnemers indien zij een prijs winnen, en alle andere doeleinden waarvoor de deelnemer toestemming heeft gegeven. De naam van de winnaars kan worden gepubliceerd op de Epson-website en op sociale mediakanalen zodra alle winnaars zijn gecontacteerd en op de hoogte gebracht. Alle winnaars worden op de hoogte gebracht op basis van de naam op de sociale media die ze hebben gebruikt om deel te nemen. Voor meer informatie over hoe Epson omgaat met uw persoonlijke gegevens, kunt u onze Verklaring over privacy van gegevens lezen.

 4. Indien de Prijs een belastbaar voordeel vormt, ligt de belastingplicht bij de ontvanger.

 5. Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door of geassocieerd met het betrokken social media platform. Je erkent dat alle informatie die je verstrekt om deel te nemen aan deze actie, wordt ingediend bij Organisator en niet bij het betrokken social media platform, en je gaat ermee akkoord dat het betrokken social media platform op geen enkele manier aansprakelijk is jegens jou met betrekking tot deze actie. Je gaat akkoord met een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor het betrokken social media platform.

 6. Winnaars stemmen ermee in deel te nemen aan redelijke publiciteit na de actie en het gebruik van hun naam in dergelijke publiciteit.

 7. Deze voorwaarden worden beheerd in overeenstemming met de wetten van het Koninkrijk van België.

 8. Epson behoudt zich het recht voor om de Competitie en deze Voorwaarden zonder kennisgeving te annuleren of te wijzigen in geval van een ramp, oorlog, burgerlijke of militaire onlusten, overmacht of een daadwerkelijke of verwachte schending van toepasselijke wet- of regelgeving of een andere gebeurtenis buiten de controle van Epson. Alle andere wijzigingen in de Competitie worden door Epson zo snel mogelijk via het betrokken social media platform aan de deelnemers meegedeeld.

 9. Door deel te nemen aan deze actie, gaan deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.

Organisator is Epson Europe B.V. (hierna Epson genoemd), statutair gevestigd in Amsterdam, Nederland. Schrijf voor alle correspondentie naar het volgende adres: Epson Europe B.V., Fountain Plaza, Belgicastraat 1, 1930 Zaventem, België